9.ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೋಶ.

10 ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ.


ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ


11. ಹಣದ ಹಂಚಿಕೆಯ  ವಿವಿರಗಳು

12 ಸಬ್ಸಿಡಿಯ  ವಿವವರಗಳು


13. ಆರ್.ಜಿ.ಜಿ.ವಾಯ್   ಪ್ರಗತಿ

14.ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು.

15.ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು

16. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ವಿವಿರ

     


17.ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ


26(3)(ಬಿ)

4(1)(ಎ)


4(1)(ಎ)  ಕಡತಗಳ  ಕ್ರಮಬದ್ಧ  ಸೂಚಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನು  ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವದು  ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವಿಭಾಗ 4 (1)ಬಿ

1.ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು

2. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು  ಮತ್ತು  ನೌಕರರು

3. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸುಪರ್ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ

4. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು


5. ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ

6.  ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

7. ಅದರ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರಗಳು


8. ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಮಂಡಳಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

Copyright © HESCOM
ALL RIGHTS RESERVED.

Designed By- IT Team HESCOM.

ಸಹಾಯವಾಣಿ
      ೧೯೧೨

      (1912)