Designed By- IT Team HESCOM.

ಸಹಾಯವಾಣಿ
      ೧೯೧೨

      (1912)

Recruitment of Assistant Executive Engineer[Elec]/ Assistant Engineer[Elec]/ Assistant Engineer[Civil]/ Assistant Accounts Officer/ Junior Engineer[Elec]/ Assistant and Junior Assistant in HESCOM : 2016​

Calls to mobile numbers will not be entertained or solicited


               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23. ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು – 06.06.2020.

A. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
         
  i. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
         
ii. ಸಹಾಯಕ 
         
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
 
 B. ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಟ್  ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು
           
i. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
           
ii. ಸಹಾಯಕ
           
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ    

C. ಆಕ್ಷೇಪಣಾವಾರು ಅನುಸರಣಾ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ
         
i. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ [ ಅನುಬಂಧ -1 ]
        
ii. ಸಹಾಯಕ[ ಅನುಬಂಧ -2 ] 
       
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ [ ಅನುಬಂಧ -3 ] 22. ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು – ದಿನಾಂಕ: 29.02.2020.

A. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
          
          
i. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
         
ii. ಸಹಾಯಕ 
         
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ


  B. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಟ್  ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು

           
 i. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
           
ii. ಸಹಾಯಕ
           
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ    


21. ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು – ದಿನಾಂಕ: 28.02.2020.


20. ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಸಹಾಯಕ(ವಿಕಲ ಚೇತನ ಮಿಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿಯ) - ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ[ಹೆಚ್ಚುವರಿ] ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು – 04.02.2020.

 A. ಸಹಾಯಕ(ವಿಕಲ ಚೇತನ ಮಿಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿಯ) - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ[ಹೆಚ್ಚುವರಿ] ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ
              
   i. ಆಕ್ಷೇಪಣಾವಾರು ಅನುಸರಣಾ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ

                ii. ಸಹಾಯಕ [ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚ್ಚುವರಿ]].

               iii. ಸಹಾಯಕ [ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚ್ಚುವರಿ] ಯ ಕಟ್  ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು]

         

B. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
             
 i. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
             
ii. ಸಹಾಯಕ  
            
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ  

 
 C. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಟ್  ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು
          
 i. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
           
ii. ಸಹಾಯಕ  
         
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ     
 


19. ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚ್ಚುವರಿ] ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು – 21.10.2019.


ದಿನಾಂಕ: 08.02.2019 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ನ್ನು  ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 11.02.2019 ಕ್ಕೆ ಮುಂದುಡಲಾಗಿದೆ.


18 ಅಧಿಸೂಚನೆ: ದಿನಾಂಕ: 02.02.2019 - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ [ವಿದ್ಯುತ್], ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚ್ಚುವರಿ] ಯನ್ವಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ: 08.02.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು. 


17 ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್ [ವಿದ್ಯುತ್], ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚ್ಚುವರಿ] ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು – 31.10.2018.

          A. ಆಕ್ಷೇಪಣಾವಾರು ಅನುಸರಣಾ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ

             
i.  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್ [ವಿದ್ಯುತ್] [ಅನುಬಂಧ – 1].
             
ii. ಸಹಾಯಕ [ಅನುಬಂಧ – 2].
             
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ [ಅನುಬಂಧ – 3]

 

         B. ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚ್ಚುವರಿ]

             
i.  ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್ [ವಿದ್ಯುತ್] [ಅನುಬಂಧ – 4].
           
ii. ಸಹಾಯಕ [ಅನುಬಂಧ – 5].
           
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ [ಅನುಬಂಧ – 6]


 

      C. ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ [ಹೆಚ್ಚುವರಿ] ಯ ಕಟ್  ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು

            
i. ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರ್ [ವಿದ್ಯುತ್] [ಅನುಬಂಧ – 7].
           
ii. ಸಹಾಯಕ [ಅನುಬಂಧ – 8].
           
iii. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ [ಅನುಬಂಧ – 9]


 
       
D. ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ – 2ಬಿ ಮಿಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೋರತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 12 ನವ್ಹಂಬರ್, 2018 ರಂದು 

ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ [ಅನುಬಂಧ –10].


16. Notification for Appointments – Provisional Selection List [Additional] Date: 04th September, 2018.


    Provisional Selection List [Additional]


             Junior Engineer [Elec]

          Assistant

          Junior Assistant


     Provisional Selection List [Additional]-Cut-Off


         Junior Engineer [Elec]

         Assistant
        
Junior Assistant


Publication of BACKLOG Posts - Junior Engineer [Elec]


Assistant Post: Due to shortage eligible candidates among the candidates called for Document Verification and Medical Examination on 14th September, 2018 @ 11:00 AM at Corporate Office, HESCOM, Navanagar, Hubballi


      List of Candidate 


ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.ಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜನಿಯರ್[ವಿದ್ಯುತ್], ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಿರಿಯ  ಇಂಜನಿಯರ್[ವಿದ್ಯುತ್], ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.


         ಅನುಬಂಧ -1 ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ


15. NOTIFICATION - Publishing of Final list of candidates, cut-off marks for the posts of Assistant Engineer[Elec], Assistant Accounts officer, Junior Engineer[Elec] / cut off Equi Percentile for the post of Assistant and Jr.Assistant.

Final Selection list of the candidates for the post of 


          1. Assistant Engineer[Elec]
         
2. Assistant Accounts Officer
         
3. Junior Engineer[Elec]


Equi-percentile for the post of

         4. Assistant
        
5. Junior Assistant


Cut-off marks for the post of 

        1. Assistant Engineer[Elec]
       
2. Assistant Accounts Officer
       
3. Junior Engineer[Elec]


Cut-off Equi-percentile for the post of 

      1. Assistant
     
2. Junior AssistantThe details of Assistant Engineer[Elec] post’s unfilled due to non availability of eligible candidates with the disabilities notified against each post under PH quota are kept as backlog and published in Annexure-1


The names of the candidates for shortfall categories mentioned in Note[1 and 2] are notified in Annexure-2, from the next eligible candidates down the line of the merit list.  The original document verification and medical examination will be conducted on 17.03.2018 at HESCOM Corporate Office, Navanagar, Hubballi14.NOTIFICATION - Publishing of Provisional list of candidates , cut-off marks for the posts of Assistant Engineer(Elec),Assistant Accounts officer, Junior Engineer(Ele) / cut off Equi Percentile for the posts of Assistant and Jr.Assistant 


           14.1 Provisional Selection list of the candidates for the post of 


                    
14.1.1 Assistant Engineer(Elec)
                  
14.1.2 Junior Engineer(Ele)
                  
14.1.3 Assistant Accounts Officer


                   Equi-percentile for the post of


                  
14.1.4 Assistant
                  
14.1.5 Junior Assistant

 
           14.2 Cut-off marks for the post of 


                     
14.2.1 Assistant Engineer(Ele)
                   
14.2.2 Junior Engineer(Ele)
                   
14.2.3 Assistant Accounts Officer


 
                      Cut-off Equi-percentile for the post of 


                       14.2.4 Assistant
                      
14.2.5 Junior Assistant
  
            ANNEXURE-I 


                       Email Ids of the KPTCL and ESCOMS for filing of objections on provisional selection list.


            ANNEXURE-II 


                        List of the candidates under PH quota called for documents verification and physical examination.


                     ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ.ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕವಿಪ್ರನಿನಿ/ ಬಿ16/ 40360/ 2016-17, ದಿನಾಂಕ: 27.01.2018 ರನ್ವಯ ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ವೆಬ್-ಸೈಟ್[ಅಂತರ್-ಜಾಲ] ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಅನುಬಂಧ-2 ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 05.02.2018 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ, On-Line ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದು – ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ

ಹುವಿಸಕಂನಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಗಳ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ "ಕರೆ ಪತ್ರ" ವನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

NOTIFICATION - Downloading of call letters by the short listed candidates in HESCOM for Document verification process - Dated: 25.11.2017.  

      - Download Notification in Kannada

         - Download Notification in English


NOTIFICATION - Downloading of call letters by the short listed candidates in KPTCL and candidates shortlisted under physically challenged quota[PH quota] in HESCOM for Document verification process  - Dated: 18.11.2017.

         
Click here for downloading of call letters by logging on with the Application ID and Date of Birth13. NOTIFICATION - Publishing of Revised answer keys, revised scores/ Equi-Percentile of the online Aptitude Test, revised 1:2 shortlist of candidates, cut-off for the posts of Assistant Engineer[Elec], Assistant Account officer and Assistant - Dated: 13.11.2017.

           
Click here to view the Revised score[Marks] for the posts of Assistant Engineer[Elec] and Assistant Accounts Officer by logging on with the Application ID and Date of Birth
 
           
Click here to view the Revised Equi-Percentile for the post of Assistant by logging on with the Application ID and Date of Birth
 
           13.1     ANNEXURE - I


                      Revised Answer Keys 

                    
13.1.1    Assistant Engineer[Elec]
                    
13.1.2    Assistant Accounts officer
                    
13.1.3    Assistant


            13.2     ANNEXURE - II
                       
                        Revised 1:2 Shortlist of candidates for the post of 


                       13.2.1  Assistant Engineer[Elec]
                      
13.2.2  Assistant Accounts Officer
                      
13.2.3  Assistant

                   
             13.3     ANNEXURE - III

                        Revised Cut of marks for the post of 

                        
13.3.1  Assistant Engineer[Elec]
                        
13.3.2  Assistant Accounts Officer


                          Revised Cut-off Equi-percentile for the post of 
          
                        
13.3.3  Assistant


Click here to view old notifications -->

Copyright © HESCOM
ALL RIGHTS RESERVED.